TNT Kontakt: 0801 310 000
tnt.com
Akceptacja e-faktury
TNT
Akceptacja e-faktury

Uwaga! W poniższym formularzu proszę nie używać polskich znaków (wszystkie pola są wymagane).

Numer Klienta / Customer Number:
Nazwa Firmy / Company Name:
Imię i Nazwisko osoby wypełniającej formularz:
Full Name of the person filling the form:
Numer telefonu (bez spacji, np.: 227717171):
Phone Number:
Ulica i Numer / Street and Number:
Miejscowość / City:
Kod Pocztowy (format 00-000) / Post Code:
Numer VAT / VAT Number:

    Akceptuję przesłanie faktur w formie elektronicznej przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. zgodnie z Art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.). TNT zapewnia autentyczność pochodzenia i integralności treści faktury bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Więcej informacji na temat wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez TNT znajduje się na stronie tnt.com.pl


Adres e-mail na który będzie wysyłana e-faktura:
e-mail address, to which the e-Invoice will be sent:

    Proszę podać tylko jeden adres e-mail. Sugerujemy, aby był to adres utworzony na potrzeby rozliczeń faktur elektronicznych.
  • Faktury i faktury korygujące będą przesyłane w formacie PDF (Portable Document Format) z adresu: pl.nad@tnt.com
  • W tytule e-maila z e-fakturą znajduje się nazwa wystawcy oraz numer faktury i numer ewidencyjny klienta. Każdy e-mail zawiera tylko jedną fakturę.
  • Jeśli odbiorca faktury zmieni adres e-mail, to niezwłocznie poinformuje wystawcę faktury o nowym adresie e-mail do przesyłania faktur i faktur korygujących.
    “Zobowiązuję się również do potwierdzania otrzymania faktur korygujących przez wysłanie maila zwrotnego na adres reklamacje.faktur@tnt.com

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Annopol 19, w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz usuwania.Intelektualne i inne prawa własności do informacji zawartych w tym serwisie internetowym należą do TNT Express N.V. z zastrzeżeniem wszystkich praw © 2019.HOME